Strona Główna


zapomniałeś hasło?

Artykuły
Historia prawa
Prawo za granicą
Słowniki
Polecamy porady
Prawo Działalności Gospodarczej

Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Przedsiębiorcą z kolei jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą.
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców.
Przedsiębiorca jest zobligoany do wykonywania swojej działalność gospodarczej na zasadach uczciwej konkurencji oraz zgodnie z dobrymi obyczajami przyjętymi w stosunkach między ludzkich jak i również podmiotów gospodarczych.
Zezwolenie na prowadzenie działności gospodarczej jest aktem zgody uprawnionego organu administracji publicznej, udzielonej przedsiębiorcy zainteresowanemu podjęciem i wykonywaniem, na warunkach określonych przepisami prawa, działalności gospodarczej. Zgoda taka jest inkorporowana w treść rozstrzygnięcia przybierającego postać decyzji administracyjnej. Zezwolenie legalizuje wykonywanie działalności gospodarczej, upewnia, iż jest zgodna z warunkami określonymi w przepisach obowiązującego prawa, "nadaje" działalności charakter publiczny. O ile uzyskanie koncesji opiera się na instytucji uznania administracyjnego, o tyle wydanie zezwolenia jest obowiązkiem organu i następuje po stwierdzeniu, że przedsiębiorca spełnia warunki wymagane prawem.

Przedsiębiorca jest obowiązany do zamieszczania na towarach lub na ich opakowaniach wprowadzanych do obrotu informacji w języku polskim zawierających: oznaczenie przedsiębiorcy - producenta towaru jego adres, oraz nazwę towaru. Przedsiębiorca jest obowiązany do dokonywania lub przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego tego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość należności lub zobowiązań przekracza równowartość 3.000 EURO albo równowartość 1.000 EURO, gdy suma wartości tych należności i zobowiązań powstałych w miesiącu poprzednim przekracza równowartość 10.000 EURO, przeliczanych na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywane są operacje finansowe.

Niektóre rodziaje działalności gospodarczej wymagają uprzedniej koncesji. Należą do nich:
1) poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
2) wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
3) wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią,
4) ochrona osób i mienia,
5) przewóz lotniczy,
6) budowa i eksploatacja albo wyłącznie eksploatacja autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych, do których stosuje się przepisy o autostradach płatnych,
7) zarządzanie liniami kolejowymi oraz wykonywania przewozów kolejowych,
8) rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych.


Prawo Działalności Gospodarczej - więcej informacji na stronie: Zakładanie własnej firmy - rejestracja działalności gospodarczej


Opublikowano 02-04-2004[ Strona Głowna | Kancelarie | Artukuły | Porady On-line | Praca ]
[ o Adwokat.com | Reklama | Kontakt ]

Copyright © 1997-2009 ADWOKAT.COM
Internetowe Księgarnie


Wydawnictwa


Wasze Opinie