Strona Główna


zapomniałeś hasło?

Artykuły
Historia prawa
Prawo za granicą
Słowniki
Polecamy porady
Franchising - podstawa prawna

Europejski Kodeks Etyczny dla Franchisingu wprowadził kilka zasad bez których zawieranie tychże umów było by niezgodne z społeczno-gospodarczym ich wymiarem.
A zatem: Twórca sieci (centrala sieci) jest inicjatorem sieci franchisingowej, składającej się z niego samego i jego odrębnych partnerów franchise dla których centrala sieci jest długoterminowym opiekunem.

Zobowiązania Twórcy sieci to:
a) prowadzić przedsiębiorstwo z sukcesem, przez rozsądny okres czasu i w przynajmniej jednym zakresie zanim i rozpocznie tworzenie sieci frachisingowej,
b) być właścicielem lub mieć podstawy prawne do używania nazwy handlowej lub innych rozpoznawalnych znaków identyfikacyjnych,
c)zabezpieczyć Partnera franchise we wstępne szkolenie i stałą handlową i/lub techniczną pomoc w całym okresie trwania umowy.

Zobowiazania Partnera franchise:
a) ofiarować całe swoje zaangażowanie dla wzrostu przedsiębiorstwa franchisingowego i dla utrzymania identyczności i reputacji sieci franchisingowej,
b) dostarczyć Twórcy sieci sprawdzalne bieżące dane operacyjne, aby ułatwić zdecydowane działanie i sporządzenie sprawozdania finansowego potrzebnego dla efektywnego zarządzania i pozwolić Twórcy sieci i/lub jego agentom na dostęp w rozsądnym czasie do nieruchomości i sprawozdań Partnera franchise na żądanie Twórcy sieci,
c) nie ujawniać osobom trzecim know-how dostarczanego przez Twórcę sieci, zarówno w czasie działania, jak i po wygaśnięciu umowy,

Zobowiązania stałe obu stron to zasada fair-play we wzajemnych stosunkach. Twórca sieci jest zobowiązany do wystawienia pisemnego zawiadomienia Partnera franchise o jakimkolwiek naruszeniu prawa kontraktu i tam gdzie stosowne, udzielić rozsądnego czasu na wywiązanie się ze zobowiązań finansowych. Strony powinny załatwiać skargi i rozwiązywać zażalenia i spory w dobrej wierze i przy użyciu dobrej woli poprzez jasne i rozsądne bezpośrednie kontakty i negocjacje.

Ogłoszenia o rekrutacji Partnerów franchise mają być wolne od wszelkich dwuznaczności i mylących stwierdzeń, a zatem:
a) każda rekrutacja, ogłoszenia i materiał reklamowy, zawierający bezpośrednie lub pośrednie odniesienia do przyszłych możliwych rezultatów, osób lub oczekiwanych zarobków przyszłego Partnera franchise mają być obiektywne i nie zawierać mylących sformułowań,
b) w celu umożliwienia przyszłemu nominalnemu Partnerowi franchise przystąpienia do jakiejkolwiek wiążącej umowy z pełną wiedzą, należy dostarczyć mu egzemplarz aktualnego Kodeksu Etycznego oraz pełne i właściwe pisemne materiały informacyjne dotyczące związku franchise, w rozsądnym czasie przed egzekucją wiążących dokumentów,
c) jeżeli Twórca sieci wymaga umowy wstępnej od kandydata na Partnera franchise, należy przestrzegać następujących zasad:
- zanim umowa wstępna zostanie podpisana kandydat na Partnera franchise powinien otrzymać pisemną informację o jej celu i wynagrodzeniu jakim będzie miał pokryć aktualne wydatki Twórcy sieci niepowetowane podczas i w związku z fazą przedkontraktową. Jeśli wyłącza się umowę franchisingu, wspomniane wynagrodzenie powinno być zwrócone lub odłożone na rzecz możliwej opłaty wstępnej, członkowskiej, opłacanej przez Partnera franchise.
- umowa wstępna definiuje czas trwania i klauzulę wypowiedzenia,
- Twórca sieci może narzucić klauzulę braku konkurencji i/lub klauzulę tajności w celu zabezpieczenia swojego wizerunku, danych strategicznych i tożsamości.

Twórca sieci powinien wybierać i akceptować tylko tych kandydatów, którzy po rozsądnym rozpatrzeniu, wykażą się posiadaniem podstawowych zdolności, wyksztalcenia, cech osobistych, środków finansowych wystarczających do prowadzenia przedsiębiorstwa franchisingowego.

Umowa franchisingu musi być zgodna z prawem narodowym, prawem Unii Europejskiej, Kodeksem Etycznym i wszelkimi narodowymi uzupełnieniami do powyższych.
Umowa ma odzwierciedlać interesy członków sieci franchisingowej w zabezpieczeniu praw branżowych i zasobów intelektualnych Twórcy sieci i w utrzymaniu tożsamości i reputacji sieci franchisingowej. Wszelkie umowy i wszelkie umowy kontraktowe związane ze związkiem franchisingu są zawierane na piśmie i/lub tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na oficjalny język kraju, w którym Partner franchise ma siedzibę, a podpisane umowy mają być niezwłocznie przekazane Partnerowi franchise.

Umowa franchisingowa ma stanowić naprzód bez dwuznaczności, przestrzeganie obowiązków i odpowiedzialność stron, i wszelkie inne terminy materialne tego zwiazku.


Materiały do atykulu zaczerpnięto z Europejskiego Kodeksu Etyki dla Franchisingu.


Przemysław Gogojewicz
Prawnik
[ Wyślij Email ]

Opublikowano 12-21-2003[ Strona Głowna | Kancelarie | Artukuły | Porady On-line | Praca ]
[ o Adwokat.com | Reklama | Kontakt ]

Copyright © 1997-2009 ADWOKAT.COM
Internetowe Księgarnie


Wydawnictwa


Wasze Opinie