Strona Główna


zapomniałeś hasło?

Artykuły
Historia prawa
Prawo za granicą
Słowniki
Polecamy porady
Czym są koszty uzyskania przychodu w podatkach dochodowych?

Koszty uzyskania przychodu to pojęcie z zakresu prawa podatkowego, z którym mamy do czynienia aż nazbyt często w trakcie chociażby naszego życia zawodowego czy też prowadzenia działalności gospodarczej. Czym są takie koszty i gdzie zostały uregulowane?

Definicję ustawową okreslają ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (art. 22) oraz prawnych CIT (art. 15). Wedle treści obu tych artykułów kosztami uzyskania przychodu są "...koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (art. 23 w ustawie o PIT). Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu." Tyle ustawa, ale zdaniem autora przypomnieć należy jaka jest rola tej konstrukcji w procesie opodatkowania. I tak o koszty uzyskania przychodów zmniejsza się przychód uzyskując w ten sposób dochód, który po dokonaniu dopuszczalnych prawem odliczeń staje się podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym.

Kiedy możemy zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodu?

Otóż z przepisów wynika ogólna zasada mówiąca, iż aby zaliczyć jakiś koszt do kosztów uzyskania przychodu musi być on powiązany z osiągniętym przychodem, bądź być uznanym za wydatek na zachowanie źródła przychodu i nie może być wymienionym w katalogu kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodu określonym w obu ustawach o podatkach dochodowych.

O czym w takim wypadku warto jeszcze pamiętać?

Wydatek uznaje się go poniesiony (mowa o pokryciu z zasobów finansowych podatnika) w celu osiągniecia przychodów, gdy:
• spowodował lub mógł spowodować osiągniecie przychodu, a także
• gdy jego poniesienie miało na celu zachowanie lub zabezpieczenie danego źródła przychodu, czyli tak, aby dane źródło przynosiło przychody także w przyszłości.

Ponadto wydatek musi być definitywny i nie podlegający zwrotowi, oraz musi być poniesiony w związku z działalnością gospodarczą podatnika. Potwierdza to NSA w wyroku z 26 kwietnia roku 2000 sygn. IIISA 887/1999, gdzie stwierdzono "Jeśli podatnik poniesie określony wydatek i przedstawi na jego poniesienie stosowny dowód oraz wykaże, że jego działanie miało na celu uzyskanie przychodu, tj. że na podstawie dostępnej wiedzy zasadnym było przypuszczenie, iż poniesione wydatki mogą zaowocować przychodem, to należy taki wydatek uznać za koszt uzyskania przychodu."
O czym jeszcze warto pamiętać w tym kontekście? Zgodnie z wyrokiem NSA z 8 grudnia 2005 r. "Jeżeli firma chce zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na usługi konsultingowe, musi wykazać, że zostały one wykonane".
Kiedy upewniliśmy się, że spełniliśmy kryteria pozytywne uznania za koszt podatkowy, a nasz wydatek nie znajduje się na liście wydatków nieuznawanych za koszt należy zwrócić uwagę na kolejny problem. Otóż musimy określić czy nasz koszt jest kosztem bezpośrednim czy pośrednim.
I tak koszty bezpośrednie obejmują wydatki, które są ściśle (bezpośrednio) związ konkretnymi przychodami, jakie osiąga podmiot gospodarczy. Najprostszym przykładem niech będzie zakup samochodu ciężarowego do otwieranej firmy zajmującej się spedycją towarów.
Do kosztów pośrednich zalicza się wydatki, które nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje prawidłowe funkcjonowanie podmiotu gospodarczego. Jest to wówczas koszt ogólny dzialalności gospodarczej. Do kosztów pośrednich zalicza się wydatki, które nie mają bezpośrednio odzwierciedlenia w osiąganych przychodach, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje ich uzyskanie. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
Przykładem są koszta ponoszone przez firmę na organizację spotkania integracyjnego pracowników (aczkolwiek tu stanowisko fiskusa zmieniało i być może zmieniać się będzie o wiele zbyt często). Przyjmuje się wtedy, że choć brak bezpośredniego przełożenia na przychód to jednak takie spotkania zaspokajają potrzeby pracownicze dzięki czemu zwiększają wydajność pracy co dopiero w konsekwencji prowadzi do wzrostu przychodów firmy.
Tak więc jeśli nasza hipotetyczna usługa będzie faktycznie wykonana, a wydatek faktycznie poniesiony i związany z działalnością gospodarczą, a ponadto służyć będzie uzyskaniu przychodu, bądź zachowaniu jego źródła to można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym co będzie niewątpliwie pozytywną nowiną przy obliczaniu podstawy opodatkowania.

Mariusz Szulc
Prawnik, w naszym serwisie udziela Porad On-Line dotyczących prawa podatkowego.
Opublikowano 10-02-2010[ Strona Głowna | Kancelarie | Artukuły | Porady On-line | Praca ]
[ o Adwokat.com | Reklama | Kontakt ]

Copyright © 1997-2009 ADWOKAT.COM
Internetowe Księgarnie


Wydawnictwa


Wasze Opinie