Strona Główna


zapomniałeś hasło?

Artykuły
Historia prawa
Prawo za granicą
Słowniki
Polecamy porady
Prawo Administracyjne

Termin Administracja w języku potocznym używany jest w znaczeniu podobnym jak jego łaciński odpowiednik. Nazwa ta jest synonimem pomocy, przewodnictwa czy wreszcie kierownictwa. Administracja to też w pewnym rodzaju to samo co prowadzenie, czy zarządzanie. W potocznym ujęciu pojęcie administracji występuje w trzech znaczeniach:
- w jego pierwszym znaczeniu administracja oznacza wydzielone w państwie strukutury organizacyjne powołane specjalnie do realizacji określonych celów o charakterze odpowiadającym zadaniom publicznym,
- w drugim znaczeniu działność podejmowaną w ramach realizacji określonych celów o charakterze publicznym,
- w przypadku trzecim natomiast chodzi o ludzi zatrudnionych (powołanych, nominowanych, wybieranych, czy też przyjmowanych do pracy w oparciu o umowę cywilną).

Prawo Administracyje jest to zespół norm regulujących działalność administracyjną czyli administrację w sensie przedmiotowym lub inaczej prawo administracyjne normułuje administrację publiczną.

Przez Sprawę Administracyjną natomiast można rozumieć konkretną sytuację życia, w której interes indywidualny i interes publiczny mają znaleźć wspóly mianownik prawny na fundamencie określonego postępowania administracyjnego.
Sprawa administracyjna nie oznacza jakiegoś zdarzenia prawnego, lecz dotyczy ona zawsze konkretnej potrzeby społecznej.
Zatem istota spraw administracyjnych nie leży w realizacji jednostkowej sprawy, lecz zawsze całych zespołów (schematów) spraw jakie występują w społeczeństwie. Wynika z tego iż organ decyzyjny zawsze wydaje orzeczenie w sprawie, a nie jakby się wydawało w pojedynczym przypadku. Daje to widoczne skutki w całym porządku prawnym państwa.
Realizacja prawa administracyjnego tym się przykładowo różni od realizacji prawa cywilnego, czym różni się stosunek administracyjnoprawny od stosunku cywilnoprawnego. Podczas gdy stosunek cywilnoprawny zachodzi pomiędzy podmiotami administrowanymi, to stosunek administracyjnoprawny zachodzi między administrującym (organem adminitracji publicznej) i administrowanym.

W Polskim systemie prawa administracyjnego od stycznia 2004 roku nastąpiło kila zasadniczych zmian. Sądy administracyjne dzielą się obecnie na Wojewódzkie Sądy Administracyjne (WSA) oraz na Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), który obecnie zyskał miano organu apelacyjnego, czyli drugiej ostatecznej instancji. Wojewódzki sąd administracyjny jako organ właściwy w chwili wniesienia skargi pozostaje nadal właściwym, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku już założonej sprawy, chyba że osobne przepisy szczególne stanowiły by inaczej.
Natomiast NSA rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych, stosownie do przepisów ustawy. Podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, podejmuje uchwały zawierające rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej.
Sąd administracyjny orzeka w składzie trzech sędziów.
Na posiedzeniu niejawnym Sąd orzeka w składzie jednego sędziego, chyba, że z ustawy wynkało by inaczej.


Opublikowano 01-15-2004[ Strona Głowna | Kancelarie | Artukuły | Porady On-line | Praca ]
[ o Adwokat.com | Reklama | Kontakt ]

Copyright © 1997-2009 ADWOKAT.COM
Internetowe Księgarnie


Wydawnictwa


Wasze Opinie