Strona Główna


zapomniałeś hasło?

Artykuły
Historia prawa
Prawo za granicą
Słowniki
Polecamy porady
Prawo Budowlane

Prawo budowlane, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Ażeby lepiej poznać i zrozumieć zakres tego prawa trzeba by zacząć od podstawowego słowniczka haseł:
- obiekt budowlany - to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi tą budowlę stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
- remont - to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,
- teren budowy - to przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

Obiekt budowlany należy projektować, budować, użytkować i utrzymywać zgodnie z techniczno-budowlanymi przepisami, obowiązującymi w Polsce. Z pozwolenia na budowę bezpośrednio nabywa prawo jedynie inwestor. Jest to prawo rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych, o czym wyraźnie stanowi art. 3 pkt 12 pr. bud. Skutki, jakie decyzja ta może rodzić dla osób trzecich, nie są prawami z tej decyzji, niekiedy tylko mogą być z nią związane. Można więc powiedzieć, że byłyby to swoiste prawa osób trzecich rodzące się w związku z pozwoleniem wydanym inwestorowi. Ocena, czy inwestycja budowlana nie narusza praw osób trzecich, należy do organów administracyjnych pod kontrolą Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach:
1) architektonicznej,
2) konstrukcyjno - budowlanej,
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

Zgodnie z art. 18 ust. 3 prawa budowlanego to inwestor, a nie wykonawca może żądać od projektanta prowadzenia nadzoru autorskiego. Wykonywanie go jest ustawowym obowiązkiem projektanta. Nadzór autorski nie jest dziełem, lecz czynnością wykonywaną w określonym czasie i wynikającą z innej umowy. Może go regulować umowa zlecenia. Inwestor przy podpisywaniu umowy o prace projektowe jako umowy o dzieło, ustala w niej, czy przewiduje prowadzenie nadzoru autorskiego. Inwestor decyduje o ustanowieniu tego [autorskiego] nadzoru, a autor projektu nie może się od niego uchylić, pod groźbą kary z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Jeżeli jednak inwestor zleca nadzór innemu projektantowi bez wiedzy i zgody autora, to nadzór taki jest nadzorem prac, a nie nadzorem autorskim.

Zarówno przystąpienie do budowy bez uzyskania w ogóle, jak i przed uzyskaniem przez decyzję wydaną w I instancji przymiotu ostateczności, kwalifikowane jest przez prawo jako działanie w warunkach samowoli budowlanej.

Pozwolenia na rozbiórkę nie wymaga sie:
1) budynków i budowli - nie będących obiektami zabytkowymi - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości,
2) obiektów i urządzeń budowlanych, na których budowę nie jest wymagane pozwolenie na budowę - jeżeli nie podlegają ochronie jako dobra kultury.

Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie.

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać go w należytym stanie technicznym i estetycznym.


Prawo Budowlane - więcej informacji na stronach www.dziennikbudowy.pl


Opublikowano 01-29-2004[ Strona Głowna | Kancelarie | Artukuły | Porady On-line | Praca ]
[ o Adwokat.com | Reklama | Kontakt ]

Copyright © 1997-2009 ADWOKAT.COM
Internetowe Księgarnie


Wydawnictwa


Wasze Opinie