Strona Główna


zapomniałeś hasło?

Artykuły
Historia prawa
Prawo za granicą
Słowniki
Polecamy porady
Prawo Cywilne

Pojęcie prawa cywilnego wywodzi się bezpośrednio z prawa rzymskiego i jest odpowiednikiem łacińskiego określenia ius cyvile. Z kolei odpowiednikiem tego określenia jest słowo civis. Cyvis to obywatel, więc ius cyvile to prawo obowiązujące obywateli danego państwa. Prawo cywilne należy do tzw. prawa prywatnego.
Jednakże nie jest możliwe ustalenie jakiej kolwiek ściśle określonej granicy pomiędzy prawem prywatnym a publicznym.

Do prawa cywilnego zalicza się tzw. prawo handlowe. Stanowi ono jakby wyspecjalizowany dział prawa cywilnego. Innego rodzaju problemem jest prawo rodzinne, gdyż zarówno zakres jego zastosowania jak i przedmiot sprawy wciąż budzą kontrowersje wśród cywilistów odnośnie podciągnięcia go pod prawo cywilne czy też wyodrębnienia go jako osobnej dyscypliny prawnej. W prawie rodzinnym obowiązuje zasada równorzędności stron , czyli ta sama co w prawie cywilnym.
Wyjątkiem takiej równorzędności w prawie rodzinnym są stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi, gdzie rodzice wobec dzieci mają stanowisko nadrzędne, a takie właśnie stanowisko już się kłóci z równorzędnością stron wobec prawa, która przyjęta jest w prawie cywilnym.

Do prawa cywilnego zwykło się wliczać prawo rolne, którego zadaniem jest regulacja stosunków prawnych w rolnictwie.
Prawo rolne nie rządzi się jakąś jednolitą metodą regulacji, dlatego właśnie trudno w jego przypadku mówić o jakimś jego wyodrębnieniu.

To samo tyczy się prawa spółdzielczego, gdzie występuje element podrzędności członka spółdzielni, co wskazuje na odrębną metodę regulacji, oraz powoduje, że uchwały organów spółdzielni to swoiste akty normatywne. W rzeczywistości prawo spółdzielcze należy do prawa korporacyjnego.

Prawo cywilne określa się mianem prawa cywilnego materialnego w odróżnieniu od prawa cywilnego formalnego, zwanego inaczej prawem cywilnym procesowym lub postępowaniem cywilnym. Postępowanie cywilne to ogół przepisów normułujących właściwość Sądów i innych organów powołanych do rozpoznawania spraw cywilnych oraz regulujących postępowanie przed tymi Sądami i organami w sprawach cywilnych.

Prawo cywilne cechują określone zasady którymi prawo to się posługuje. Są to:
1) Zasada ochrony osoby ludzkiej - czyli przypisująca każdemu człowiekowi zdolność prawną.
2) Zasada ochrony dziecka poczętego - przyznająca mu zdolność prawną.
3) Zasada równości - przyznająca wszystkim obywatelom równość wobec prawa.
4) Zasada praw podmiotowych - czyli zespół norm ochraniających prawa jednostki.
5) Zasada autonomi woli stron - czyli samodzielność w kształwaniu stosunków prawnych osób fizycznych bądź prawnych.
6) Zasada ochrony dobrej wiary - chroniąca osobę której działanie obarczone jest błędem nie wynikającym z jej złej woli.
7) Zasada łagodzenia - czyli dążność stron do jak najmniejszej destabilizacji porządku prawnego.
8) Zasada jednakowej ochrony każdej własności - czyli ochrona interesów bez względu na pochodzenie tytułu własności (prywatna, komunalna).
9) Zasada odpowiedzialności cywilnej - czyli odpowiedzialność za długi całym swym majątkiem.
10) Zasada odpowiedzialności za szkodę - czyli obowiązek naprawienia szkody przez osobę która ją wyżądziła.
11) Zasada dziedziczenia - czyli przejście majątku na spadkobiercę.

Prawo Cywilne dzieli się zwyczajowo na 6 rozdziałów:
1) część ogólną,
2) prawo rzeczowe,
3) prawo o zobowiązaniach,
4) prawo rodzinne,
5) prawo spadkowe,
6) prawo autorskie i prawo wynalazcze,

Niektóre z tych działów zostały już omówione w osobnych artykułach znajdujących się na stronie Adwokat.com, niektóre natomiast zostaną jeszcze omówione.

Prawo cywilne obejmuje bardzo rozległy zakres stosunków społecznych, zatem nie sposób jest mówić nawet o innych dziedzinach prawa, nie posługiwać się czy nie korzystać jednocześnie z najważniejszej i chyba najpotrzebniejszej dziedziny prawa - Prawa Cywilnego.


Opublikowano 01-15-2004[ Strona Głowna | Kancelarie | Artukuły | Porady On-line | Praca ]
[ o Adwokat.com | Reklama | Kontakt ]

Copyright © 1997-2009 ADWOKAT.COM
Internetowe Księgarnie


Wydawnictwa


Wasze Opinie