Strona Główna


zapomniałeś hasło?

Artykuły
Historia prawa
Prawo za granicą
Słowniki
Polecamy porady
Prawo Pracy

Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Prawo pracy należy do najmłodszych dyscyplin prawa. Jego pojawienie się związane było z ukształtowaniem kapitalistycznych stosunków gospodarczych. Należy do jednej z najbardziej interdyscyplinarnych dziedzin prawa, gdyż krzyżuje się bezpośrednio bądź pośrednio z innymi dziedzinami prawa. Prawo Pracy jest prawem prywatnym jak i publicznym, gdyż służy obydwu interesom jak i interesom ogólnym.

Pracownikiem - jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Pracodawcą - jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Pracodawcą mogą być nie tylko osoby fizyczne i osoby prawne, ale także jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Niezależnie od w pełni zasadnej krytyki tego stanu rzeczy prowadzonej w płaszczyźnie de lege ferenda, uznaje się de lege lata podmiotowść (tj. zdolności bycia pracodawcą) nie tylko jednostek organizacyjnych stanowiących część aparatu państwowego (urzędy, sądy), ale również wyodrębnionych organizacyjnie części osób prawnych, w tym osób prawnych niepaństwowch.

Każda osoba prawna jest zakładem pracy dla zatrudnionych przez nią pracowników, chyba że dla niektórych z nich za zakład pracy należy uznać jednostkę organizacyjną stanowiącą jakąś jej część składową. Należy odróżnić "miejsce pracy" pracownika od "siedziby zakładu pracy". Miejsce świadczenia pracy stanowi jeden z istotnych składników umowy o pracę, obustronnie uzgodniony, objęty ogólnym zakazem jednostronnej zmiany przez któregokolwiek z kontrahentów umowy.
Strony zawierające umowę o pracę mają dużą swobodę w określaniu miejsca pracy. Może być ono określone na stałe, bądź jako miejsce zmienne, przy czym w tym ostatnim wypadku zmienność miejsca pracy może wynikać z samego charakteru (rodzaju) pełnionej pracy. Ogólnie pod pojęciem miejsca pracy rozumie się bądź stały punkt w znaczeniu geograficznym, bądź pewien oznaczony obszar, strefę określoną granicami jednostki administracyjnej podziału kraju lub w inny dostatecznie wyraźny sposób, w którym ma nastąpić dopełnienie świadczenia pracy. "Miejsce pracy" nie musi być wyposażone w zaplecze socjalne, kadrowe i techniczne. Wykonywanie pracy w uzgodnionym przez strony "miejscu pracy" pracownika nie rodzi obowiązku płacenia takiemu pracownikowi ani diet, ani świadczeń rozłąkowych.

Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania zawodu. Państwo określa minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę, oraz powinno prowadzić politykę zmierzającą do pełnego produktywnego zatrudnienia. Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków, dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu. Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają mu przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy, oraz o urlopach wypoczynkowych.

Praca może być świadczona także na podstawie umów cywilnoprawnych. Natomiast zawarcie umowy pozornej o pracę, zmierzającej do obejścia obowiązujących przepisów prawa, nie daje podstaw do nabycia prawa do wcześniejszej emerytury.


Prawo Pracy - więcej informacji na stronach: BHP i Nowy Kodeks Pracy, prawo.hoga.pl


Opublikowano 01-30-2004[ Strona Głowna | Kancelarie | Artukuły | Porady On-line | Praca ]
[ o Adwokat.com | Reklama | Kontakt ]

Copyright © 1997-2009 ADWOKAT.COM
Internetowe Księgarnie


Wydawnictwa


Wasze Opinie