Strona Główna


zapomniałeś hasło?

Artykuły
Historia prawa
Prawo za granicą
Słowniki
Polecamy porady
Prawo Przewozowe

Prawo przewozowe reguluje przewóz osób i rzeczy, wykonywany odpłatnie na podstawie umowy, przez uprawnionych do tego przewoźników, z wyjątkiem transportu morskiego, lotniczego i konnego.

Przewoźnikiem - jest prowadzący przedsiębiorstwo (zakład przewozowy) na własny rachunek i może nim być osoba fizyczna lub prawna, działająca w tym charakterze faktycznie, bez względu na rodzaj tytułu prawnego (własność, użytkowanie, dzierżawa, leasing). W tym rozumieniu kierowca nie jest przewoźnikiem. Przewoźnik jest obowiązany podać do publicznej wiadomości zakres swojego działania, a w szczególności adresy punktów odprawy i sposób zawierania umowy przewozu. Przewóz może być wykonywany przez kilku przewoźników tej samej lub różnej gałęzi transportu na podstawie jednej umowy przewozu i jednego dokumentu przewozowego, a zatem odpowiedzialność przewoźników jest solidarna.

Umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd lub spełnienie innych określonych przez przewoźnika warunków dostępu do środka transportowego, a w razie ich nieustalenia - przez samo zajęcie miejsca w środku transportowym.
Podstawa odpowiedzialności uzależniona jest od tego, czy strony łączyła umowa przewozu, czy też nie. Jeśli podróżny nie miał wykupionego biletu, a umowę chciał zawrzeć poprzez zajęcie miejsca w autobusie (art.16 ustawy Prawo przewozowe), który odjechał z przystanku przed planową godziną odjazdu, wówczas ustawa nie będzie miała zastosowania. Podróżny może zmienić umowę przewozu lub odstąpić od niej przed rozpoczęciem podróży albo w miejscu zatrzymania środka transportowego jakim podróżuje na drodze przewozu. Zmiana umowy przewozu może dotyczyć: terminu odjazdu, miejscowości przeznaczenia, klasy środka transportowego. Przewoźnik jest obowiązany ogłosić w rozkładach jazdy lub w innych dostępnych środkach przekazu sposób ograniczenia możliwości przewozu przesyłek bagażowych. Może rówież odmówić przyjęcia przesyłki bagażowej na wskazany przez podróżnego kurs jeżeli załadowanie jej mogłoby opóźnić odjazd tego środka.

Przesyłkę towarową- stanowią rzeczy przyjęte do przewozu na podstawie jednego listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego, zwanego inaczej "listem przewozowym".
Zasadniczo mieniem powierzonym przewoźnikowi do przewozu jest taka ilość rzeczy, której przyjęcie przewoźnik potwierdził po sprawdzeniu masy lub liczby sztuk. Taka właśnie ilość jest ograniczona w umowie przewozu i za taką przewoźnik ponosi obiektywną odpowiedzialność przewidzianą w art. 65 Prawa przewozowego.
Jeśli przewoźnik nie ustala, czy też nie sprawdza przesyłki pod względem ilościowym, a w każdym bądź razie nie potwierdza ilości jaką przyjął do przewozu, wówczas liczy się oświadczenie nadawcy - złożone przy powierzaniu rzeczy do przewozu i zawieraniu umowy. Za taką właśnie ilość deklarowaną przez nadawcę, przewoźnik będzie ponosił odpowiedzialność.

PrzewoŸnik odpowiada za szkodę wynikłą z utraty, niewykorzystania lub nienależytego wykorzystania dokumentów wymienionych w liście przewozowym i do tego listu dołączonych albo złożonych u przewoŸnika.
Dochodzenie roszczeń na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji, przewoźnikowi zaś - po bezskutecznym wezwaniu zobowiązanego do zapłaty. Przedawnienie roszczeń z tytułu zapłaty należności przewozowych, zgodnie z treścią art. 77 ust. 1 i 3 pkt 4 Prawa przewozowego, następuje z upływem roku od dnia, w którym zapłata powinna była nastąpić. Bieg przedawnienia zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty, do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację lub wezwania do zapłaty, nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy (art. 77 ust. 4 w zwišzku z art. 75 ust. 1 i 2 Prawa przewozowego).


Prawo Przewozowe - więcej informacji na stronie: USTAWA z dnia 15 listopada 1984r. - Prawo przewozowe.


Opublikowano 02-04-2004[ Strona Głowna | Kancelarie | Artukuły | Porady On-line | Praca ]
[ o Adwokat.com | Reklama | Kontakt ]

Copyright © 1997-2009 ADWOKAT.COM
Internetowe Księgarnie


Wydawnictwa


Wasze Opinie