Strona Główna


zapomniałeś hasło?

Artykuły
Historia prawa
Prawo za granicą
Słowniki
Polecamy porady
Prawo Wekslowe

Słowo "weksel" w zasadzie powinno być użyte łącznie z poleceniem zapłaty. Nazwa "weksel" nie może jednak występować w nagłówku dokumentu jako jego tytuł. W dziedzinie prawa wekslowego mamy początkowo do czynienia z długiem odbiorczym.
Posiadacz weksla powinien widzieć, gdzie jest on płatny. Powinien się zgłosić do głównego dłużnika wekslowego i przedstawić mu weksel do zapłaty w miejscu płatności (art. 38 pr. weksl.). Natomiast dłużnik wekslowy (trasat czy wystawca weksla własnego) musi wiedzieć, gdzie ma dokonać zapłaty. Dlatego weksel może być płatny tylko w jednym miejscu.

Domicyliant może być tylko jeden. Oznaczenie domicylianta stanowi część składową weksla. Wskazanie kilku domicyliantów powoduje nieważność weksla. Może być natomiast kilku trasatów weksla. Jeżeli weksel wymienia kilku trasatów, ale wskazuje jedno miejsce płatności, weksel będzie ważny. Inaczej wypadnie rozstrzygnięcie, jeżeli wymieniono kilka miejsc płatności. Wówczas weksel będzie nieważny. Jeśli osoba wymieniona na wekslu jako remitent została na nim umieszczona omyłkowo, to należy rozważyć, czy jest ona właścicielem weksla i czy może dochodzić zapłaty od osób zobowiązanych. Inaczej mówiąc - czy weksel ten może stanowić podstawę do dochodzenia zobowiązania pieniężnego.

Gdy strony procesu nie łączyło zobowiązanie umowne, powód nie był osobą uprawnioną do dochodzenia praw z weksla. Nie można przyjąć, by weksel stanowił podstawę dochodzenia roszczeń pieniężnych, jeżeli wypełniono go wskutek pomyłki na rzecz osoby nieuprawnionej. Takie rażące niedbalstwo przy wypełnieniu weksla kłóci się z zasadą pewności obrotu wekslami oraz wzrastającą rolą weksla i czeku w systemie rozrachunków pieniężnych.

Podpis wystawcy weksla musi obejmować co najmniej nazwisko. Prawo wekslowe nie wymaga dla ważności weksla, aby podpis był czytelny. Podpis nieczytelny powinien jednak być złożony w formie zwykle używanej przez wystawcę. Wystawienie weksla (trasowanego lub własnego) na okaziciela jest w obowiązującym prawie wekslowym niedopuszczalne. Weksel wystawiony na okaziciela byłby - stosownie do art. 1 i 101 pr. weksl. nieważny, weksel zaś własny nie może być ponadto wystawiony - co wynika z jego istoty - na zlecenie własne wystawcy.

W przeciwieństwie do poręki zwykłej poręka wekslowa nie musi określać granicy przyszłego długu. Z tych względów wypełnienie weksla zgodnie z deklaracją było uzasadnione. Okoliczność, że weksel w chwili podpisywania go był opłacony na niższą kwotę, nie ma wpływu ani na ważność poręki, ani na zakres odpowiedzialności pozwanych, wobec wyraźnej umowy między stronami, że upoważniają stronę powodową do wypełnienia weksla na sumę odpowiadającą wysokości szkody.

Podpis (wystawcy weksla) nie musi być całkowicie wyraźny czy czytelny. Musi jednak wyglądać tak, żeby każdy znający nazwisko wystawcy mógł je odczytać. Innymi słowy, podpis nie może być nieczytelny. Należy także podkreślić, że niedopuszczalny jest skrót podpisu (parafa), zamieszczenie znaku ręcznego itd. [...]
Weksel wystawiony w Polsce musi być podpisany według powszechnie przyjętych zasad języka pisanego, inaczej kontrola autentyczności podpisu staje się iluzoryczna. Jeżeli ktoś podpisał weksel bez zaznaczenia, że czyni to jako pełnomocnik innej osoby, odpowiada wekslowo osobiście.

Roszczenia wekslowe przeciw akceptantowi ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech, licząc od dnia płatności weksla. Roszczenia posiadacza weksla przeciw indosantom i wystawcy ulegają przedawnieniu z upływem roku, licząc od dnia protestu, dokonanego w należytym czasie, w przypadku zaś zastrzeżenia "bez kosztów" - licząc od dnia płatności. Roszczenia indosantów między sobą i przeciw wystawcy ulegają przedawnieniu z upływem sześciu miesięcy, licząc od dnia, w którym idosant wykupił weksel albo w którym sam został pociągnięty do odpowiedzialności sądowej.


Prawo Wekslowe - więcej informacji na stronie: Definicja weksla oraz terminy w prawie wekslowym - strona firmy LADONA CONSULTING.


Opublikowano 02-04-2004[ Strona Głowna | Kancelarie | Artukuły | Porady On-line | Praca ]
[ o Adwokat.com | Reklama | Kontakt ]

Copyright © 1997-2009 ADWOKAT.COM
Internetowe Księgarnie


Wydawnictwa


Wasze Opinie