Strona Główna


zapomniałeś hasło?

Artykuły
Historia prawa
Prawo za granicą
Słowniki
Polecamy porady
Sprzedaż

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę (art.535 kc).
Umowa sprzedaży otwiera drugą część przepisów o zobowiązaniach zwanych zwyczajowo "częscią szczegółowa". Zawarte w niej są umowy nazwane (typowe). Sprzedaż należy do takich umów, które znajdują zastosowanie w życiu codziennym i zastosowanie ich jest raczej masowe. Ma ona na celu doprowadzenie do wymiany gospodarczej przy użyciu pieniądza.
Domeną umowy sprzedaży jest istnienie rynku towarowo pieniężnego.

Sprzedaż jest czynnoscią prawną kauzalną. Jest umową odpłatną, wzajemną i zobowiązujacą (art.487 kc), mogącą wywoływać równocześnie skutki rozporządzające (art. 155, 510, 1025 kc).
Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży kupujący staje się podmiotem sprzedanego mu prawa.

Przedmiotem sprzedaży oprócz rzeczy mogą być także energie i prawa majątkowe. Stroną umowy sprzedaży może być każdy podmiot - osoba fizyczna lub prawna.
Przedmiot sprzedaży może być oznaczy rodzajowo lub indywidualnie. Róznica występuje w odniesieniu do przejścia własności rzeczy na kupującego. Cenę w umowie sprzedaży stanowi zawsze suma pieniężna. Ustalenie ceny następuje przeważnie poprzez umowę między stronami.

Sprzedawana rzecz (prawo) nie musi stanowić własności (przysługiwać) sprzedawcy, może on zatem sprzedawać cudze rzeczy i prawa jeśli tylko jest do tego upoważniony przez osobę do tego uprawnioną.
Przedmiot sprzedaży nie musi istnieć w chwili zawarcia umowy, zatem może dotyczyć rzeczy przyszłej (emptio rei speratae), wówczas uważa się że umowa sprzedaży zawarta jest pod warunkiem zawieszającym. Jednakże przedmiotem takiej sprzedaży mogą być tylko rzeczy konkretnie określone, lub w przypadku powstania przyszłych praw muszą one zostać uprzednio zindywidualizowane.

Z określenia samej sprzedaży wynika, że jest to umowa konsensualna. Jest także umowa odpłatna i wzajemna. Sprzedaż jest wreszcie umową zobowiązującą. Do wykonania tego rodzaju umowy potrzebne jest zawsze świadczenie każdej ze stron, tzn. takie następstwo zdarzeń prawnych by sam skutek umowy mógł nastąpić.
Zawarcie umowy sprzedaży podlega ogólnym zasadom sporządzania umów wyrażonym w kodeksie cywilnym. W praktyce często tego typu umowy zawierane są w drodze przetargów, wcześniej wystosowanych ofert itp.
Wykonanie umowy sprzedaży w zależności od jej przedmiotu i treści umowy stron, może trwać w pewnym przeciągu czasowym.
Wykonanie zobowiązań stron w umowie sprzedaży podlega ogólnym zasadom dotyczącym wykonania zobowiązań wzajemnych. Jednostronne odstąpienie od umowy przez sprzedawcę lub kupującego poza wyjątkami (np. zasadami współżycia społecznego) nie jest dopuszczalne.
Ze sprzedażą związane są w koszty. Strony mogą same w uzgodnieniu umownym ustalić która z nich będzie je ponosić lub że będą ponosić je wspólnie. W przypadku nie sporządzenia odrębnego rodzaju przepisu lub nie wykazaniu go w umowie, koszty wydania obciążają sprzedawcę.


Materiały do artykułu zaczerpnięto z Komentarza do Kodeksu cywilnego pod redakcją Gerarda Bienka i Prawa Zobowiązań Witolda Czachórskiego.


Przemysław Gogojewicz
Prawnik
[ Wyślij Email ]

Opublikowano 09-28-2003[ Strona Głowna | Kancelarie | Artukuły | Porady On-line | Praca ]
[ o Adwokat.com | Reklama | Kontakt ]

Copyright © 1997-2009 ADWOKAT.COM
Internetowe Księgarnie


Wydawnictwa


Wasze Opinie