Strona Główna


zapomniałeś hasło?

Artykuły
Historia prawa
Prawo za granicą
Słowniki
Polecamy porady
Sprzedaż na raty i sprzedaż na próbę.

Pojęcie szczególnych rodzajów sprzedaży może być rozumiane bardzo róznie. W praktyce występują rózne rodzaje sprzedaży, ponieważ strony mają ustawową możliwość w ramach swobody umów rozmaicie kształtować treść wiążącego je stosunku prawnego. Przykładem tak ułożonego stosunku może być sprzedaż na raty (por.art.583 i nast. kc).
Jest to sprzedaż połączona z elementem kredytowym, polegającym na rozłożeniu w danej umowie sprzedaży zapłaty ceny kupna - na raty. Sprzedaż taka znajduje dzisiaj masowe zastosowanie w odniesieniu do cenniejszych rzeczy ruchomych, których przeznaczeniem jest służenie nabywcy do użytku. Przedmiotem sprzedaży na raty są przeważnie dobra konsumpcyjne tego typu co: meble, maszyny, urządzenia biurowe, lodówki, pralki, aparaty.

Cechą sprzedaży na raty jest dokonywanie tego rodzaju transakcji pomiędzy zbywcą określonej rzeczy, a jej potencjalnym nabywcą na zasadach umowy. Jedną z cech nabywcy jest to iż ma on być osobą fizyczną. Przedmiotem sprzedaży może być tylko rzecz ruchoma. Natomiast cena rzeczy ma być określona w ratach i musi zostać wydana kupującemu przed całkowitym zapłaceniem ceny (por.art.583 p1 kc).

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na raty może być przez umowę wyłączoną lub ograniczoną tylko w wypadkach przewidzianych przez przepisy szczególne. Umowa nie może utrudnić kupującemu wykonania uprawnień z tytułu rekojmi (art.584 p1i 2 kc)
Kupujący może płacić raty przed terminem płatności. W razie przedterminowej zapłaty kupujący może odliczyć kwotę, która odpowiada wysokości stopy procentowej obowiązującej dla danego rodzaju kredytów Narodowego Banku Polskiego (art. 585 kc).

Sprzedawca może odstąpić od umowy z powodu niezapłacenia ceny tylko wtedy, gdy kupujący jest w zwłoce z zapłatą co najmniej dwóch rat, a łączna suma zaległych rat przewyższa jedna piątą część umówionej ceny. W wypadku takim sprzedawca powinien wyznaczyć kupującemu odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Postanowienia umowne mniej korzystne dla kupującego są nieważne (art. 586 p2 kc).

Sprzedaż na próbę.

Jeżeli sprzedawca zastrzegł sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny, poczytuje się w razie wątpliwości, że przeniesienie własności rzeczy nastąpiło pod warunkiem zawieszającym (art.589 kc).

Sprzedaż na próbe łączy się zawsze z wydaniem rzeczy kupującemu w celu zbadania jej użyteczności na krótki czas, tak aby w razie wątpliwości co do jej funkcjonowania, potencjalny nabywca rzeczy mógł ją zwrócić sprzedawcy.

Sprzedaż na próbe poczytuje się w razie wątpliwości za zawartą pod warunkiem zawieszającym, wtedy gdy kupujący uzna przedmiot sprzedaży za dobry. W przypadku nie oznaczenia w umowie terminu próby lub zbadania rzeczy, sprzedawca może wyznaczyć kupującemu odpowiedni termin. Jeżeli kupujący rzecz odebrał i nie złożył oświadczenia przed upływem umówionego przez strony lub wyznaczonego przez sprzedawcę terminu, uważa się, że uznał przedmiot sprzedaży za dobry, czyli transakcja między nimi została sfinalizowana (por.art.592 p1 kc).


Materiały do artykułu zaczerpnięto z Komentarza do Kodeksu cywilnego pod redakcją Gerarda Bienka i Prawa Zobowiązań Witolda Czachórskiego.


Przemysław Gogojewicz
Prawnik
[ Wyślij Email ]

Opublikowano 09-28-2003[ Strona Głowna | Kancelarie | Artukuły | Porady On-line | Praca ]
[ o Adwokat.com | Reklama | Kontakt ]

Copyright © 1997-2009 ADWOKAT.COM
Internetowe Księgarnie


Wydawnictwa


Wasze Opinie