Strona Główna


zapomniałeś hasło?

Artykuły
Historia prawa
Prawo za granicą
Słowniki
Polecamy porady
Zamiana

Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na druga stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy (art.603 kc).

Zamiana w swoim założeniu odpowiada koncepcji wymiany gospodarczej, naturalnej (bez użycia pieniądza), czyli rzecz za rzecz. Dzisiaj przykładem takiego rodzaju zamiany jest wymiana znaczków pomiędzy kolekcjonerami, lub zamiana monet przez numizmatyków.
Charakterystyczne dla umowy zamiany jest to, że podstawowe obowiązki obu stron i treść ich świadczeń względem siebie są identyczne. Różny natomiast jest ich przedmiot świadczenia.
Przedmiotem zamiany, podobnie jak i sprzedaży mogą być rzeczy, a tak naprawdę to prawo własności rzeczy i ich zbiory, ale i również inne prawa majątkowe.

Do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży (por.art.604 kc). Naturalna umowa zamiany jest tak podobna do natury sprzedaży, że ustawodawca zrezygnował z osobnego jej uregulowania poprzestając na odpowiednim odesłaniu zainteresowanych do przepisów o sprzedaży. Stwarza to pewne problemy wynikające przede wszystkim z stąd, że każdej ze stron przysługują prawa i obowiązki zarówno sprzedawcy jak i kupującego. Ponadto trudności wynikają z tych przepisów, które przewidują gratyfikację pienieżną wynikająca z umowy. Przykładem może być odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy.

Ilekroć strony wprowadzają w umowie zamiany obowiązek dopłaty pieniężnej dla wyrównania wartości zamienianych rzeczy przez jedną ze stron, mamy wtedy do czynienia z umową mieszaną, w której łączą się elementy zamiany i sprzedaży. Przy zamianie nieruchomości (np. mieszkanie), można się spotkać z tego rodzaju umową. Jednakże tego rodzaju umowy są regulowane ustawami szczegółowymi (np.ustawa o gospodarce nieruchomościami).

Zamiana jest umową konsensualną, odpłatną i wzajemną, rodzi skutki zobowiązujące, a w warunkach określonych w art.155 p.1 kc skutki rozporządzające.

Przy zamianie świadczenie obu stron ma charakter niepieniężny.


Materiały do artykułu zaczerpnięto z Prawa Zobowiązań Witolda Czachórskiego i Komenterza do Kodeksu Cywilnego pod red. Gerarda Bieńka.


Przemysław Gogojewicz
Prawnik
[ Wyślij Email ]

Opublikowano 12-15-2003[ Strona Głowna | Kancelarie | Artukuły | Porady On-line | Praca ]
[ o Adwokat.com | Reklama | Kontakt ]

Copyright © 1997-2009 ADWOKAT.COM
Internetowe Księgarnie


Wydawnictwa


Wasze Opinie