Strona Główna


zapomniałeś hasło?

Artykuły
Historia prawa
Prawo za granicą
Słowniki
Polecamy porady
Przyjęcie i odrzucenie spadku.

Z uwagi na to, że nabycie spadku w drodze dziedziczenia nie jest obowiązkiem spadkobiercy, ale zależy od jego woli czy spadkobierca ma możność odrzucenia lub przyjęcia spadku w ściśle określonym przez ustawę terminie.
Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może zostać złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (art.1015§1kc).
Sześciomiesięczny termin rozpoczyna zatem swój bieg dopiero wtedy, gdy dany spadkobierca uzyska pozytywną wiadomość o faktach, z których wynika jego powołanie do spadku.
Termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przewidziany w art. 1015§1kc nie jest zatem stały i nie należy odnosić go do chwili śmierci spadkodawcy. Spadkobierca musi zatem dowiedzieć się w pierwszej kolejności o śmierci spadkodawcy. W przypadku dziedziczenia ustawowego musi też dowiedzieć się o istnieniu stosunku rodzinnego stanowiącego podstawę powołania go do dziedziczenia po spadkodawcy na podstawie ustawy.
W przypadku dziedziczenia testamentowego spadkobierca musi dowiedzieć się o istnieniu testamentu i jego treści oraz o powołaniu go do dziedziczenia po spadkodawcy.

Jeżeli spadkobierca ustawowy wiedział o istnieniu innych osób, które są powołane do dziedziczenia ustawowego we wcześniejszej kolejności niż on, wówczas sześciomiesięczny termin zacznie dla niego biec dopiero od dnia, w którym dowiedział się np. o odrzuceniu spadku przez bliższego spadkobiercę, albo o niegodności dziedziczenia spadkobiercy.

Złożenie w terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powoduje, że nabycie spadku staje się definitywne a w przypadku oświadczenia o odrzuceniu spadku pociąga za sobą definitywną utratę praw i obowiązków spadkowych.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku jest nieodwołalne.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. (art. 1018§3kc).
Prawo polskie przewiduje dwa sposoby przyjęcia spadku: przyjęcie spadku wprost oraz przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Przyjęcie spadku wprost skutkuje w zasadzie nieograniczoną odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe (art.1031§1kc). Oznacza to, że spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi zarówno z majątku spadkowego jak i z całego majątku osobistego.

Skutkiem przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy za długi do wartości stanu czynnego spadku ustalonego w spisie inwentarza (art.1031§2kc).
Wyczerpanie sumy wyznaczającej granicę odpowiedzialności (wartość stanu czynnego spadku) w zasadzie zwalnia go od dalszej odpowiedzialności za długi spadkowe.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, obok decyzji spadkobiercy odnośnie przyjęcia lub odrzucenia spadku powinno zawierać (art.641kpc):
- imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania,
- tytuł powołania do spadku,
- treść złożonego oświadczenia,
- wskazanie wszelkich wiadomych składającemu oświadczenie osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych,
- dane dotyczące treści i miejsca przechowywania testamentów, chociażby uważał je za nieważne.

Do oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku dołącza się wypis aktu zgonu spadkodawcy albo prawomocne orzeczenie sądowe o uznaniu za zmarłego lub stwierdzeniu zgonu.

O treści złożonego oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku sąd spadku zawiadamia wszystkie osoby, które są powołane do dziedziczenia.

mgr. Renata Szewior
Rechtskundige auf dem Gebiet des polnischen Rechts
Tel.02173/58346
www.rechtsberatung-szewior.de
[ Wyślij Email ]

Opublikowano 19-05-2010[ Strona Głowna | Kancelarie | Artukuły | Porady On-line | Praca ]
[ o Adwokat.com | Reklama | Kontakt ]

Copyright © 1997-2009 ADWOKAT.COM
Internetowe Księgarnie


Wydawnictwa


Wasze Opinie