Strona Główna


zapomniałeś hasło?

Artykuły
Historia prawa
Prawo za granicą
Słowniki
Polecamy porady
Niektóre pojęcia Prawa Rzeczowego.

Hipoteka jej istnienie i treść zależy od wierzytelności którą zabezpiecza. Wygaśnięcie wierzytelności powoduje wygaśnięcie hipoteki. Pełni identyczną funkcję co zastaw, z tym wyjątkiem swoją rolę spełnia w grupie ograniczonych praw rzeczowych. Wzajemny stosunek hipoteki i wierzytelności określa się mianem akcesoryjności hipoteki.

Mienie z definicji jakiej dostarcza kodeks cywilny w artykule 44 ustawy, jest to własność i inne prawa majątkowe. Majątek i mienie w terminologii prawniczej są pojęciami zamiennymi. Pojęcie mienia obejmuje zatem podmiotowe prawo wlasności w znaczeniu techniczno-prawnym oraz wszelkie dalsze prawa majątkowe.

Nieruchomości są to grunty tak zwane nieruchomości gruntowe. Nieruchomościami są też budynki trwałe z gruntem związane lub ich części, jeżeli na podstawie szczególnych przepisów stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności tak zwane nieruchomości budynkowe.

Posiadanie jest stanem faktycznym, który w powiązaniu z innymi przesłankami takimi jak dobra, lub zła wiara wywiera określone skutki prawne. Jest cechą prawa własności. Stanem faktycznym polegającym na władztwie rzeczą, nastepującym w sposób jawny, tak że osoby trzecie wiedzą o obowiązku jego nienaruszania.

Prawa rzeczowe to prawa podmiotowe o charakterze bezwzględnym. W literaturze wyróżnia się prawa rzeczowe w znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym. W znaczeniu przedmiotowym to zespół przepisów regulujących prawne korzystanie z rzeczy. Natomiast podmiotowe prawo rzeczowe to majątkowe prawo cywilne o charakterze bezwzględnym, mające za przedmiot swojego zainteresowania rzecz.

Prawa rzeczowe ograniczone to takie prawa rzeczowe które są ustanowione pod danym warunkiem, lub zastrzezeniem danego terminu. Zatem każde z ograniczonych praw rzeczowych ma własne cechy nie podlegające modyfikacji. Zatem przedmiotem tych praw sa nieruchomości za wyjątkiem użytkowania i hipoteki ustanawianych na prawie.

Rzeczy artykuł 45 kodeksu cywilnego stanowi, że rzeczy są tylko przedmiotami materialnymi. Cecha przedmiotu materialnego jest jego samoistność, a poprzez to takie zindywidualizowanie i wyodrębnienie go na tle innych przedmiotów, że może być potraktowany jako przedmiot samodzielny.

Służebność należą do najdawniejszych znanych ograniczen własności. Stanowią grupę ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości. Najczęsciej wystepują w stosunkach sąsiedzkich. Służebność jest obciążeniem cudzej nieruchomości, która ma na celu zwiększenie użyteczności innej nieruchomości, albo też zaspokojenie potrzeb określonej osoby fizycznej.

Użytkowanie jest to jedno z ograniczonych praw rzeczowych. Można powiedzieć że polega ono na obciążeniu rzeczy prawem do używania i pobierania jej pożytków.

Wlasność przez pojęcie to należy rozumieć najsilniejsze prawo do rzeczy. Charakter tego prawa ma wymiar bezwzględny. Jest to ogól praw majątkowych w znaczeniu nie ekonomicznym. Zakres własności jako prawa rzeczowego kształtowany jest przez ustawy oraz zasady współżycia społecznego.

Współwłasność istnieje wówczas jeżeli tytuł własności do danej rzeczy może przysługiwać kilku osobom na raz. Zakres prawa do rzeczy może natomiast być różny i zależy zawsze od wielkości udzialów współposiadaczy.

Zasiedzenie jest sposobem nabywania własności przez upływ czasu. Zatem na skutek długotrwałego posiadania (rzeczy, nieruchomosci) przez nieuprawnioną do tego osobę, można nabywać prawo własności tej nieruchomości. Prawo takie nabywa się bez względu na osobę właściciela i rodzaj takiej nieruchomości.

Zastaw jest jednym ze środków zabezpieczania wierzytelności. W istocie służy przypisanej mu funkcji ochronnej. Przedmiotem prawa zastawu są jedynie rzeczy ruchome oraz prawa. Służy przede wszystkim zabezpieczaniu pożyczek, czy kredytów bankowych i zwany jest wówczas zastawem rejestrowym.

Informacje zasięgnięto z Komentarza do Kodeksu Cywilnego pod red. Stanisława Rudnickiego
Prawa Rzeczowego Edwarda Gniewka, oraz Komentarza do Ustawy o Księgach Wieczystych i Hipotece Pod red. Stanislawa Rudnickiego.

Przemysław Gogojewicz
Prawnik
[ Wyślij Email ]

Opublikowano 09-28-2003[ Strona Głowna | Kancelarie | Artukuły | Porady On-line | Praca ]
[ o Adwokat.com | Reklama | Kontakt ]

Copyright © 1997-2009 ADWOKAT.COM
Internetowe Księgarnie


Wydawnictwa


Wasze Opinie