Strona Główna


zapomniałeś hasło?

Artykuły
Historia prawa
Prawo za granicą
Słowniki
Polecamy porady
Hipoteka

W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się wlasnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka) art.46 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, którego zadanie stanowi danie wierzycielowi zabezpieczenia na nieruchomości. Zatem jest to zasada, że hipoteka obciąża nieruchomość. Hipoteką również można obciążyć niektóre prawa zbywalne prawa rzeczowe przykładem takim może być: spółdzielcze prawo do lokalu, prawo własności nieruchomości, użytkowanie wieczyste, prawo do domu jednorodzinnego, wierzytelność zabezpieczona hipoteką.
Hipoteka nie jest prawem samodzielnym. Jest ona prawem akcesoryjnym, pozostającym w ścislym związku z wierzytelnością, którą zabezpiecza. Akcesoryjność hipoteki oznacza, że w zasadzie hipoteka może istnieć tylko o tyle, o ile istnieje prawo zasadnicze, tj. wierzytelność.
Zatem hipoteka nie może powstać ani bez wierzytelności, ani nie może być bez niej przeniesiona (art.79 ust.o ks.w.i h.). Wygaśnięcie wierzytelności powoduje wygaśnięcie hipoteki. Hipoteka, nie uprawnia ona wierzyciela do korzystania z nieruchomości, ani też nie daje mu względem niej żadnej władzy faktycznej. Nie ogranicza też prawa właściciela do rozporządzania nieruchomością.
Jednakże właściciel korzysta z nieruchomości obciążonej hipoteką z pewnymi ograniczeniami. Nie może on dokonywać takich czynności faktycznych, które mogły by doprowadzić do znacznego zmniejszenia wartości nieruchomości obciążonej, że wartość jej spadła by poniżej zabezpieczonej wierzytelności. Ogół tych uprawnień składa się na ochrone hipoteki.
Hipoteką można obciążyć każdą nieruchomość, bez względu na to czyją ona jest własnością, więc i również nieruchomość panstwowa. Zasadą jest także i to że przedmiotem hipoteki może być każda nieruchomość bez względu na jej rodzaj. Zasada ta odnosi się zarówno do nieruchomości gruntowych jak i lokalowych.
Przedmiotem hipoteki jest z reguły jedna nieruchomość. Jednakże zdarza się także zabezpieczenie wierzytelności na kilku nieruchomościach, wówczas taki rodzaj hipoteki nosi nazwę hipoteki łącznej. Istota jej polega na tym, że wierzyciel, któremu ona przysługuje może według swojego wyboru żądać zabezpieczenia w całosci lub w części z każdej nieruchomości z osobna, z niektórych z nich lub ze wszystkich łącznie. Może również według swojego uznania dokonać jej podziału pomiędzy poszczególne nieruchomości (art.76 ust. o ks. w. i h .)
Hipoteka łączna powstaje już z samego prawa, w wyniku podziału nieruchomości obciążonej hipoteką. Zasadą jest także, że hipoteka zabezpiecza jedynie wierzytelności pieniężne i może być wyrażona tylko w oznaczonej sumie pieniężnej (art.68 ust.o ks.w i h).

Hipoteka może powstawać w trojaki sposób:
a) na podstawie umowy (art.65 ust.o ks.w i h.) - hipoteka umowna.
b) na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu (art. 109 ust.o ks.w i h) - hipoteka przymusowa.
c) na podstawie szczególnego przepisu prawa - hipoteka przymusowa.

Wygaśnięcie hipoteki następuje w skutek wygaśnięcia wierzytelności, zniesienia jej przez czynność prawną, w skutek złożenia zabezpieczonej kwoty do depozytu sądowego, na skutek konfuzji i w związku z jej wykreśleniem bez podstawy prawnej. Hipoteka jako prawo akcesoryjne traci swoją rację bytu w razie wygaśnięcia wierzytelności. Hipoteka może także wygasnąć, chociaż wierzytelność nadal istnieje. Hipoteka natomiast nie wygasa na skutek bezpodstawnego jej wykreślenia z księgi wieczystej.

Służebności gruntowe wygasają przede wszystkim z przyczyn typowych dla wszystkich praw rzeczowych ograniczonych: zrzeczenia (art. 246 kc), konfuzji (art.247 kc), egzekucji sprzedaży nieruchomości służebnej (art.1000 i 1001 kpc) jednakże z pewnymi wyjątkami. Wygasają równiez wskutek niewykonania (art.293 kc) lub zniesienia (294 ,295 kc).

Materiały do artykułu zaczerpnięto z Prawa Rzeczowego Jerzego Ignatowicza.


Przemysław Gogojewicz
Prawnik
[ Wyślij Email ]

Opublikowano 10-23-2003[ Strona Głowna | Kancelarie | Artukuły | Porady On-line | Praca ]
[ o Adwokat.com | Reklama | Kontakt ]

Copyright © 1997-2009 ADWOKAT.COM
Internetowe Księgarnie


Wydawnictwa


Wasze Opinie