Strona Główna


zapomniałeś hasło?

Artykuły
Historia prawa
Prawo za granicą
Słowniki
Polecamy porady
Prawo Rzeczowe - wprowadzenie do zagadnienia.

Obok prawa spadkowego i prawa zobowiązań, prawo rzeczowe stanowi integralną część kodeksu cywilnego. Poza przepisami księgi II tegoz kodeksu, w zakres prawa rzeczowego wchodzą także przepisy z ksiegi I Części ogólnej tytułu trzeciego jakim jest - "Mienie". Prawo rzeczowe reguluje w szczególności najbardziej podstawową instytucję prawa cywilnego to jest prawo wlasności.

Tradycyjnie wyróżnia się w literaturze pojęcie prawa rzeczowego w znaczeniu podmiotowym i w znaczeniu przedmiotowym. Zasadniczo, według prawa polskiego przedmiotem stosunków prawno-rzeczowych są jedynie rzeczy.
Według art.45 kodeksu cywilnego rzeczami są wyłącznie przedmioty materialne. Podstawowym podziałem rzeczy jest podział na nieruchomości i rzeczy ruchome. Kodeks cywilny nie określa jednak definicji rzeczy ruchomych, w związku z tym przyjmuje się, że rzeczami ruchomymi są przedmioty materialne nie będące nieruchomościami, których definicje podaje art.46 kodeksu cywilnego. Zatem zgodnie z tą definicją nieruchomościami nazywa się części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności inaczej zwany gruntami.
Jeszcze innym podziałem rzeczy jest podział ich co do gatunku i co do tożsamości. W razie oznaczenia przedmiotu według indywidualnych cech inaczej wlaściwości, mamy do czynienia z rzeczą oznaczona co do tożsamości .Jeżeli jednak indywidualne oznaczenie rzeczy jest wynikiem woli stron to wówczas mówimy o oznaczeniu rzeczy co do gatunku.

Rzecz jest przedmiotem prawa. Znaczy to nie mniej nie więcej że cechą przedmiotu materialnego w rozumieniu art.45 kodeksu cywilnego jest jego samoistność, to znaczy takie zindywidualizowanie i wyodrębnienie go spośród innych przedmiotów, że może być potraktowany w obrocie jako przedmiot samodzielny. O przedmiocie materialnym można mówić dopiero wtedy gdy zostanie poddany fizycznemu działaniu człowieka. Rzeczą więc w rozumieniu kodeksu cywilnego są tylko takie przedmioty materialne, które stanowią przedmiot praw cywilnych. Zatem przedmioty już istniejące, a nie mające dopiero powstać w przyszłości są rzeczami i stanowią przedmiot zainteresowania prawa rzeczowego. Ponadto zindywidualizowane rzeczy, to znaczy wyodrębnione ilościowe lub jakościowe spośród innych podobnych rzeczy także stanowi przedmiot zainteresowania prawa rzeczowego. Przedmiot materialny połączony z innym jako jego część składowa nie przestaje jednak być rzeczą przez to że stał się częścią składową innej rzeczy. W skutek tego nie może być do chwili odłączenia go przedmiotem własności i stanowić przedmiot innych praw rzeczowych.

Innym podziałem rzeczy jest podział na rzeczy podzielne i rzeczy nie dające się wyodrębnić. Rozstrzygają o tym przede wszystkim właściwości danej rzeczy ale także wola stron i panujące w tym względzie poglądy. Oprócz wymienionych podziałów istotne znaczenie ma podział na rzeczy będące w obrocie i rzeczy z tego obrotu wyłączone.

Informacje do powyższego artykułu zaczerpnięto z Komentarza do Kodeksu Cywilnego pod red. Stanisława Rudnickiego, Prawa Cywilnego Części Ogólnej pod red. Aleksandra Woltera oraz na podstawie Prawa rzeczowego napisanego przez Edwarda Gniewka.


Przemysław Gogojewicz
Prawnik
[ Wyślij Email ]

Opublikowano 09-28-2003[ Strona Głowna | Kancelarie | Artukuły | Porady On-line | Praca ]
[ o Adwokat.com | Reklama | Kontakt ]

Copyright © 1997-2009 ADWOKAT.COM
Internetowe Księgarnie


Wydawnictwa


Wasze Opinie