Strona Główna


zapomniałeś hasło?

Artykuły
Historia prawa
Prawo za granicą
Słowniki
Polecamy porady
Nieruchomości

Znaczenie prawne odgrywa w prawie polskim podział rzeczy na nieruchomości i rzeczy ruchome. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwałe z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny przedmiot własności (art.46 kc).

Grunty stanowiące odrębny przedmiot własności są ze swojej natury nieruchomościami (gruntowymi). Nieruchomość gruntowa powstaje jako odrębny przedmiot własności z chwilą wyodrebnienia części powierzchni ziemskiej za pomocą określonych granic. Granice takie mogą być naturalne - wynikające z położenia nieruchomości względem sąsiednich parceli, ale i sztuczne - wynikające z uwidocznienia ich na mapie, chociażby w terenie były niewidoczne.
Dopiero wyodrębniona fizycznie część powierzchni ziemskiej w granicach oznaczonych na mapie ewidencji gruntów, może być objęta księgą wieczystą tworząc przez to nową nieruchomość (wyodrębnienie prawnie). Kolejnym przykładem nieruchomości może być działka. Jest to ciągły obszar jednorodny gruntu. Jest podstawową jednostką geodezyjną w rozumieniu przepisów o ewidencji gruntów i budynków. Może stanowić część nieruchomości skladającej się z kilku dzialek.
Innym przykładem nieruchomości są nieruchomości gruntowe. Stanowią je budynki i inne urządzenia na trwałe z gruntem związane. Są one poprzez to częściami składowymi gruntu i jako takie nie mogą być przedmiotem odrębnej własności i innych praw rzeczowych art.48 i 47 p.1 kc. (superficiales solo cedit). Budynek w rozumieniu przepisów kc. jest także nieruchomością. Za budynek uważany jest segment pionowy w układzie bliźniaczym lub szeregowym i będący przedmiotem odrębnych praw własności, choćby nawet była wzniesiona na jednej działce i stanowiła jedną całość.

W prawie występują również nieruchomości lokalowe. Są to lokale mieszkalne, lokale o innym przeznaczeniu i garaże które uzyskały status prawny jako przedmiot o odrębnej własności.
Odrębna własność lokalu powstaje w drodze umowy, a także jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości albo orzeczenia sądu znoszącego współwłasność.

Lokale nie wyodrębnione nie są częścią składową nieruchomości wspólnej, bo służą do użytku dotychczasowego właściciela nieruchomości. Przedmiotem obrotu nie może być część budynku, o ile nie ma charakteru odrębnego lokalu. (Rejent 1977/10/44 - Ciosek A.)

Połączenie wpisanych w jednej księdze wieczystej dwóch nie graniczących ze sobą nieruchomości pozostających ze sobą w związku gospodarczym nie oznacza że mamy do czynienia z jedną nieruchomością w znaczeniu materialnoprawnym. (PS 1999/9/68- Rudnick.S )


Materiały do artykułu zaczerpnięto z Komentarza do Ustawy o Księgach Wieczystych i Hipotece Stanisława Rudnickiego.


Przemysław Gogojewicz
Prawnik
[ Wyślij Email ]

Opublikowano 10-05-2003[ Strona Głowna | Kancelarie | Artukuły | Porady On-line | Praca ]
[ o Adwokat.com | Reklama | Kontakt ]

Copyright © 1997-2009 ADWOKAT.COM
Internetowe Księgarnie


Wydawnictwa


Wasze Opinie