Strona Główna


zapomniałeś hasło?

Artykuły
Historia prawa
Prawo za granicą
Słowniki
Polecamy porady
Testament własnoręczny /holograficzny/.

Testament własnoręczny jest najbardziej popularną formą testamentu.
Wynika to zarówno z łatwości jego sporządzenia, jak i z faktu, że w przypadku testamentu własnoręcznego testator może ukryć przed zainteresowanymi sam fakt jego sporządzenia.

Zgodnie z art. 949§1kc spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.

Podstawowa cecha testamentu własnoręcznego /holograficznego/ jest więc sporządzenie go pismem odręcznym tzn. testament musi zostać w całości napisany własnoręcznie przez testatora. Wyłaczone jest tutaj posługiwanie się jakimkolwiek urządzeniem do pisania np. maszyna do pisania czy komputerem. Nieistotne jest natomiast jakim "narzędziem" piszącym tzn. olówkiem, piórem czy dlugopisem posługuje się testator i na jakim podlożu utrwala pismo.

Druga przesłanka ważności testamentu własnoręcznego jest złożenie własnoręcznego podpisu pod testamentem, a także pod każdą poprawką, skreśleniem, dopiskiem w treści testamentu.

Ustawa nie stanowi w jakim miejscu testamentu powinien znajdować się podpis spadkodawcy. Jednakże z funkcji jakiej podpis spełnia wynika, że powinien zostać on, pod rygorem nieważności testamentu, złożony pod pismem zawierającym rozrządzenie na wypadek śmierci. W razie umieszczenia podpisu w innym miejscu, testament jest ważny jeżeli związek podpisu z treścią testamentu jest oczywisty.
Podpis nie może znajdować się na początku testamentu, w tekście lub na marginesie.

Brak podpisu pod testamentem pociąga za soba jego nieważność.
Jeżeli pod podpisem testator dopisał jeszcze jakieś postanowienia, powinien się pod nimi jeszcze raz podpisać, w przeciwnym wypadku postanowienia te nie bedą brane pod uwagę.
Kodeks cywilny nie określa jak ma wyglądać podpis testatora. Może to być zarówno podpis wyraźny albo podpis skrócony lecz używany zwyczajowo przez testatora. Uważa się, że podpis spadkodawcy powinien zawierać co najmniej jego nazwisko, a w zasadzie też imię lub przynajmniej jego początkowa literę. Testament podpisany tylko imieniem spadkodawcy jest nieważny.

Testament własnoręczny powinien być również opatrzony datą jego sporządzenia. Umieszczenie w testamencie daty służy osiągnięciu dwóch celów: ustalenia czy testator w chwili sporządzania testamentu miał zdolność testowania czyli był w stanie świadomie rozporządzić swoim majątkiem, oraz w przypadku gdy spadkodawca pozostawił kilka testamentów ustalenia kolejności w jakiej zostały one sporządzone. Najbardziej precyzyjne jest podanie dnia, miesiąca i roku sporządzenia testamentu. Brak daty, a także data nieprawdziwa w zasadzie powoduje niewazność testamentu własnoręcznego / art. 958 w zw. z art. 949§1kc/.
Wyjątek od tej zasady przewidziany został w art. 949§2kc, zgodnie z którym brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Testament własnoręczny z uwagi na jego wymogi formalne może zostać sporządzony wyłącznie przez osoby, które umieją i mogą pisać, a także rozumieją treść pisma.

Przy sporządzaniu testamentu własnoręcznego wola spadkodawcy nie może zostać spisana przez inną osobę, czy też inna osoba nie może prowadzić ręki testatora przy sporządzaniu testamentu własnoręcznego.
Jeżeli np. stan zdrowia testatora nie pozwala mu na spisanie swojej ostatniej woli i inna osoba na prośbę testatora ołówkiem sporządzi testament, a następnie testator poprawi piórem przygotowany tekst, to testament tak sporządzony jest bezwzględnie nieważny, gdyż nie wykazuje cech pisma testatora.

Nie ma znaczenia natomiast dla ważności testamentu własnoręcznego czy testator zatytułował dokument "Testament".

Testament własnoręczny może zostać napisany na jednej lub więcej kartkach.

mgr. Renata Szewior
Rechtskundige auf dem Gebiet des polnischen Rechts
Tel.02173/58346
www.rechtsberatung-szewior.de
[ Wyślij Email ]

Opublikowano 29-05-2010[ Strona Głowna | Kancelarie | Artukuły | Porady On-line | Praca ]
[ o Adwokat.com | Reklama | Kontakt ]

Copyright © 1997-2009 ADWOKAT.COM
Internetowe Księgarnie


Wydawnictwa


Wasze Opinie